275/2019 – Εξουσιοδότηση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπεύθυνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων