185/2011 – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 428/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου