135/2016 – Επιστροφή ποσού 150,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, στον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ