128/2018 – Επιστροφή ποσού 185,00 € στον κ. Μπήλο Παναγιώτη του Γεωργίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας