188/2017 – Επιστροφή ποσού 185,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας