247/2016 – Επιστροφή ποσού 44,62 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας