329/2014 – Επιστροφή ποσού 50,00 € στην κα Ναούμ Ανδριάνα του Κων/νου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

329/2014 – Επιστροφή ποσού 50,00 € στην κα Ναούμ Ανδριάνα του Κων/νου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας