024/2012 – Επιστροφή ποσού 90,00 € στον κ. MERKAJ ILIR, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

024/2012 – Επιστροφή ποσού 90,00 € στον κ. MERKAJ ILIR, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

Επιστροφή ποσού 90,00 € στον κ. MERKAJ ILIR, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

ADS0242012.pdfa