352/2012 – Επιχορήγηση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

352/2012 – Επιχορήγηση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης