197/2018 – Καθορισμός θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μαθητεία Δημοσίων ΙΕΚ, Μαθητεία ΕΠΑΛ)