026/2018 – Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου και β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017

026/2018 – Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου και β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017

026/2018 – Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου και β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017