183/2018 – Καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων στην κ. Περακάκη Ελένη, ποσού 4.957,20€