409/2017 – Καταβολή τμηματικής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σε Σωτήριο – Στυλιανό Μαμαή

409/2017 – Καταβολή τμηματικής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σε Σωτήριο – Στυλιανό Μαμαή