206/2018 – Καταβολή τμηματικής αποζημίωσης των οφειλόμενων ποσών σε εργαζομένους του Δήμου με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου