318/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΟ 4979 & KHO 5198 Ι.Χ. Επιβατικού οχήματος

318/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΟ 4979 & KHO 5198 Ι.Χ. Επιβατικού οχήματος