031/2017 – Λήψη απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της περιοχής 7