424/2016 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16.11.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφόρων του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

424/2016 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16.11.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφόρων του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»