004/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 22.12.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου μ την υπόχρεη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ»

004/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 22.12.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου μ την υπόχρεη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ»

004/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 22.12.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου μ την υπόχρεη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ»