211/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 21.06.2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ»

211/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 21.06.2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ»