233/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 21.06.2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

233/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 21.06.2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ