369/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους υπόχρεους «ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΑΞΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

369/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους υπόχρεους «ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΑΞΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

369/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους υπόχρεους «ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΑΞΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»