256/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 12.09.2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο ΤΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΠΑΥΛΟΥ

256/2017 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 12.09.2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο ΤΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΠΑΥΛΟΥ