413/2014 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 05/12/2014 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΛΑΜΔΑ & ΛΑΜΔΑ ΕΚΜ/ΣΗ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε»

413/2014 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 05/12/2014 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΛΑΜΔΑ & ΛΑΜΔΑ ΕΚΜ/ΣΗ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε»

Τελευταία Νέα

413/2014 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 05/12/2014 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΛΑΜΔΑ & ΛΑΜΔΑ ΕΚΜ/ΣΗ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε»