399/2018 – Λήψη απόφασης α) για παράσταση στα δικαστήρια και β) για άσκηση έφεσης

399/2018 – Λήψη απόφασης α) για παράσταση στα δικαστήρια και β) για άσκηση έφεσης