041/2019 – Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου α) της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΥΑ αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, και β) της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής

041/2019 – Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου α) της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΥΑ αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, και β) της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής

041/2019 – Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου α) της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΥΑ αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, και β) της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής