155/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

155/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»