097/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

097/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»