058/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ως προς τις ομάδες 2 και 4, έτους 2018»

058/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ως προς τις ομάδες 2 και 4, έτους 2018»

058/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ως προς τις ομάδες 2 και 4, έτους 2018»