002/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018»

002/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018»