295/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον «Καθαρισμό – απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»

295/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον «Καθαρισμό – απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»