296/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης διαγωνισμού»

296/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης διαγωνισμού»