322/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»

322/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»