172/2019 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ068 “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»

172/2019 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ068 “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»

172/2019 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ068 “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»