163/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία “Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018”

163/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία “Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018”