136/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

136/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»