296/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

296/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017