118/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2017

118/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2017