Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων παγίας έτους 2012

Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων παγίας έτους 2012