Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων παγίας έτους 2012