232/2017 – Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 188/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας