229/2017 – Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης εξόδων κηδείας του διατελέσαντος Δημάρχου στο Δήμο Ιλίου και καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Ν. 3463/2006

229/2017 – Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης εξόδων κηδείας του διατελέσαντος Δημάρχου στο Δήμο Ιλίου και καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Ν. 3463/2006

229/2017 – Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης εξόδων κηδείας του διατελέσαντος Δημάρχου στο Δήμο Ιλίου και καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Ν. 3463/2006