360/2012 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012