402/2012 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού, του Δήμου οικονομικού έτους 2012