292/2014 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2014