210/2014 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014

210/2014 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014