392/2016 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016