001/2016 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και άδεια λειτουργίας μουσικής

001/2016 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και άδεια λειτουργίας μουσικής