054/2013 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος λόγω τροποποίησης του καταστατικού και αλλαγή επωνυμίας και αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας μουσικής

054/2013 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος λόγω τροποποίησης του καταστατικού και αλλαγή επωνυμίας και αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας μουσικής