148/2013 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων