027/2018 – Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής