Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου παγίας οικονομικού έτους 2012

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου παγίας οικονομικού έτους 2012